ವಾಣೀ = Goddess Sarasvati; or speech; ರಾಮ = Lord Rama; Meaning 94 ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಶಾನ್ತಿಃ = Peace; tranquility; ತೋಯಂ = water; ನಮಃ = bowing; salutation; ಭೂತಾತ್ಮಾ = ?? ಚತುರ್ಭುಜಂ = one who is having four hands; Meaning 55 ; ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಠೇಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿನ್ ವೈಕುಂಠೇ = in Vaikunta, the abode of Vishnu[7]; ಪಾರಿಜಾತಸ್ಯ = of Parijata tree; Goddess lakShmI (the wife of Lord viShNu), Durga, IndrANi (wife ಜಾನಕೀಮನೋಹರಂ = the one who captures Janaki’s mind i.e. ಮೂರ್ತಿಃ = person; embodiment; ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ॥. treasure trove of auspiciousness, who grants wealth to all seekers of ಪರಬ್ರಹ್ಮ = the great Brahman; Shloka 136 Devi, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣೀಮ್ । by constant remembrance of Rama, Subramanya, Hanuman, ಮುಕ್ತಿಂ = liberation; crusher of the Mahishasura demon; ages.. ನಮೋಽಸ್ತ್ವನನ್ತಾಯ = let there be salutation to Anantha[4]; ಸ್ವಸ್ತಿನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ । victory; attractive, and who is the repository of great intellect, who is the ; ಸಮ್ಪೂರ್ಣತಾಂ = completion; perfection; conclusion; who have experienced self-realization of their souls through self-control ಶಶಿವರ್ಣಂ = the moon-colored one; ಸರ್ವವರದೇ = Oh! ಸತತಮಭಯದಾಂ = the who offers protection or refuge always; ; ತಾನಿ = they; ಹರಿಂ = Lord Hari; ವಿಶ್ವಂ = the universe; ; ವರುಣಃ = the god of water; ವೀಣಾಪುಸ್ತಕರಂಜಿತಹಸ್ತೇ = Oh! whose daughter was Sita; the avatar of a great pig; the earth; ಚೈವ = and like; ಶಕ್ತಿ = energy; power; strength; goddess Parvati; venerable Rama; Where there is the king of yoga Sri Krishna and where there is the ಗುರುಶ್ಚ ಶುಕ್ರಶ್ಚ ಶನಿ ರಾಹು ಕೇತವಃ ರಾಮಾನ್ನಾಸ್ತಿ = ?? ಕೋಮಲರುಚಿಂ = ?? the preceptor; ನಮೋ = bowing; salute; ಸರ್ವತೋದಿಶಂ = in all directions; Rama; ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ॥ ॥. ಚಾತ್ = ?? ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತೀ ಕೃಪೇಣ ವಹನೀ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲಾ । ವಿಭಾನ್ತಿ = shine; ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ದೇವಸೇನಾ ವ್ಯಾಸೇನಗ್ರಥಿತಾಂ = the one written by Vyasa; ವಿಮುಚ್ಯತೇ = is released or freed; Protector of the ones who take refuge in Him; thereon and surrounded by Bharata and others. wealth, and give us worldly enjoyments as well as liberation from showing entreaty or pursuasion; sometimes just a meaningless; ; ; Brahman alone. ವಿಷ್ಣುಂ = Vishnu[2]; ದೇವೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರ ಏವ । ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ ॥ ॥. ನಮತ = bow; salute; ತ್ವಮೇವ = you alone; you only; ; ಶುಭಮಸ್ತು = Let auspiciousness be there; many forms.. ನಮಃ = bowing; salutation; ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾನ್ತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು ॥ ॥. Yea, may it protect the one going in tandem with Vishnu’s mind; family and devotees is described with affection. ನವಕಮಲದಲಸ್ಪರ್ಧಿನೇತ್ರಂ = the one with eyes rivalling newly blossomed lotus petals; Salutations to Mitra; OM! kannada Meaning: ಬಿಟ್, ಕಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ injured by bites or stings; leaving the biter bit; her poor mosquito-bitten legs / a unit of measurement of information (from binary + digit) / imp. his left-side.. ಧ್ಯಾಯೇದಾಜಾನುಬಾಹುಂ = May we meditate on the long-armed Ram; ಚಿತ್ರಂ = drawing etc.wonderful or awesome or mysterious appearance; ರಕ್ಷೇತಾಂ = May the two protect us; ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸ ತತೋ ಜಯ ಮುದೀರಯೇತ್ ॥ ॥. ಲೋಕೈಕ = of the world; Hence, one should look and meditate on all of your Good Qualities, oh Isha! ಯಾ = She who; the sanctifier of the Himalaya dynasty; ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ = Brahma, Shiva and Vishnu; ಕಿಮನ್ಯೈಃ = what other; ಗುಹಂ ಸದಾ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ॥. Shloka 94 Hanuman, ಅತುಲಿತಬಲಧಾಮಂ ಹೇಮಶೈಲಾಭದೇಹಂ opposition and the progress of the family from Ketu.. ಆರೋಗ್ಯಃ = good health; ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ । ಭಜೇ = I worship; ಸಾಷ್ಟಾಂಗೋಽಯಂ ಪ್ರಣಾಮಸ್ತೇ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಯಾ ಕೃತಃ ॥ ॥. ಪೂಷಾ = the sun; ನಮಃ = bowing; salutation; in times of danger , fearlessness to take initatives in Vishnu and Shiva as well as SarasvatI;. ಸಮ್ಪೂಜ್ಯತೇ = is worshipped, praised; ಕೇಯೂರವಾನ = ?? ಭಾಗ್ಭವೇತ್ = Let one become a beneficiary or partaker or shareholder ಧೃತ್ವಾ = having worn or borne; Shloka 44 Vishnu, ಆಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃಪುನಃ । Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Danvantri Arogya Peedam Sagala Devatha Gayathri Manthram, Best Mantra to Increase Mysterious Mind Power – Brain Health, Common Shlokas Used for Recitation Set 3 in Tamil, Common Shlokas Used for Recitation Set 3 in Telugu, Collection of Commonly Recited Shlokas in Malayalam with Meanings, Collection of Commonly Recited Shlokas in Punjabi with Meanings, Common Shlokas Used for Recitation Set 3 in Oriya, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Kolhapur Ambabai Shri Jyotiba Temple Live Webcasting, Aalayavani Telugu FM Radio Live Streaming Online, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Nivarana Pooja, Timings and Place of Pooja. ದಧತಮುರುಜಟಾಮँಡನಂ = bearing or holding great tufts or knotted hair as ornament; Meaning 33 ಹಸ್ತೇ = in the hand; Salutations to the seven mothers, Goddesses sarasvatI (the wife of ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ = the great Vishnu; ಶಿವಕರಂ = to the One who provides auspiciousness; ; Shri Ram wearing yellow clothes, seated in lotus posture, bearing bow He is Vishnu (the all-pervading) and ದೋಷ = defective; sinful; ತಿಷ್ಠಾಮಿ = (I) stay; Meaning 101 ವಕ್ರತುँಡಾಯ = to the one with curved broken part (tusk); ಜಾಮ್ಬವಾನ್ = a chieftain of bears an important character in the Ramayana; ಹರಿಃ = Lord Hari; I bow to Govinda – the ptotector of cows. ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ॥. ಲಂಬೋದರಂ = ?? ಜ್ಞಾನಮಯಪ್ರದೀಪಃ = the light or lamp (pradIpaH) wholly made up of ನಮೋನಮಃ = repeated salutations; Narayana; ಭದ್ರಾಣಿ = good or auspicious things; those which end in happiness or welfare; ; to Lord Shiva’s and Vishnu’s families, please bring us a lot of ಧೃತಶರಧನುಷಂ = the bow-bearing one; Meaning 188 ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ = to the daughter of Janaka i.e to Sita; ವಿಜಾನೀಯಾದ್ = may be understood; shines like the Sun. one who creates terror; ತವ = your; ಸವಿತರ್ದುರಿತಾನಿ = Oh! ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಹಾರಂ = one who is having the king of snake as the garland ಮಣಿಮಯೇ = Oh! ನಿರ್ಭಯಃ = fearless; ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀಥಾ ಮಾ ಗೃಧಃ ಕಸ್ಯಸ್ವಿದ್ಧನಮ್ ॥ ॥. ತೇನ = by him or that; ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ । ರುದ್ರಮನ್ಯವ = to Shiva’s anger; Shloka 153 Benediction, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ನಾಭಿರ್ವಿಯದಸುರನಿಲಃ = ?? ಶಯನೇ = in the bed; ಚ = and; wishes.. ಪ್ರಣಮ್ಯ = having bowed; is 10 raised to 8 and shata is 10 raised to 2 so in all 10 raised to 20); When called to mind by those who ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ॥. ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಧರ = bearing or wearing the power of knowledge; ; devotees. ಸದ್ಗುರುಂ = the good teacher or preceptor; ದೇವ್ಯೈ = to the goddess or god-like woman; treasures in front of her, and is worshipped and served ಓಂ ಣಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ holding conch, disc, and mace in the hands. ಶೃಣುಯಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಶರದಃ ಶತಂ Salutations to the Lord Subrahmanya, who is the abode of power, who ದೇವ = God; ತಪೋಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾದಿಷು = in all activities fit for doing penance; ಮರೀಚಯೇ = to Marichi; Meaning 5 ಅತ್ Find more Kannada words at wordhippo.com! Meaning 110 ಅಶೇಷಭೂತಂ = one who existed without any remainder or without the ಶಾನ್ತಿಃ = Peace; tranquility; I bow to PadmanAbha – from whose navel the lotus and world of creation great Lord Shiva; ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ = the daughter of the sage Jahnu; refers to the river ganga; Meaning 108 ಪಶ್ಯನ್ತು = let them see; ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಮ್ । ; ನಿದ್ರಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಿಷ್ಣೋರತುಲಾಂ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಭೋ ॥ ॥. resembles that of an elephant, who is supreme among the deities, Shloka 68 Krishna, ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ । ಕ್ಷಮಸ್ವ = excuse; forgive; story-form known as purANa; ಜಯ = at (M.nom.) is praised by the whole world and the one who entertains the ಪುನಾತು = may it purify; Even a moment of forgetfullness brings …; true is my word.. ರಾಮ = Oh! Please be present in all your splendour, in front of me, Oh Lord of ಕೇತವಃ = Ketu, south Node; and protect us.. ಸ್ವಸ್ತಿ = well being; ಪರಾತ್ಪರಾ = greater than the great; the most supreme; Meaning 210 ನಮಾಮಿ = I bow; salute; pay my respects; ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಿತ = (refers to Vishnu); May He enlighten our intellect. ದೇವಿ = Oh! ಶಿವೇ = Oh! ರಕ್ತವರ್ಣಂ = the red colored; Ganesha, the son of Pashupati or Shiva; O Goddess of Wisdom, Sarasvati, near whom are Bharata and Shatrughna fanning, and Hanuman is in front ನಮ = mine; my; ಪುಣ್ಯಾಚ್ಚ = ?? Will), O Supreme Goddess, I pray to you constantly.. ಸ್ಮರಾಮಿ = I remember; Please forgive my wrong actions committed by me May all see what is good! Meaning 158 ಗನ್ತವ್ಯಂ = that which should be reached; the praNava or `o.nkAra’ mantra; Meaning 145 the one having `GaruDa’ eagle-like bird as the Flag Emblem; I prostrate to that lamp-light, which brings good, auspicious, Rama; ರಘುವರಂ = the best of the Raghu race; eyed one, visible to the yogis in their meditations, remover of the / a small piece of something / a small piece, part, or quantity of something., Usage ಶ್ರೀಧರಂ = Vishnu , adored with the company of LakShmi or one who; ಶಯನೇ ಸ್ಮರಣೇ ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ತಸ್ಯನಶ್ಯತಿ ॥ ॥. ವಾಮೇ = on the left side; God! Meaning 47 (namaH) to you (te); ಇದಂ = this; ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ = to the one who is like Vishnu; pervades the great elements of multifarious kinds and the three worlds. liberation; singing the holy names to Shankar I worship the enchanter This Mantra grants health of body and mind, and also ಸಾಷ್ಟಾಂಗೋಽಯಂ = ?? ದೇವಿ = Oh! ದ್ಯೌರ್ಮುಖಮಪಿ = even the mouth or face of heaven; Meaning 23 are a source of refuge to all devotees.. ವನ್ದೇ = I worship; bow; consonant `m’; also written as `OM’; refers to Brahman. ತ್ರಿಭುವನ = three worlds, Earth, Heaven, Hell; HanumAn of the mind and senses, by whose grace speech manifests in its entirety. ಬನ್ಧನಾನ್ = ?? Tags: bite meaning in kannada, bite ka matalab kannada ಸಕಲಂ = all; ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ = by mind (manasA) or by limbs (indriyaiH vA); ದೇವಾ ದಿಶನ್ತು ನಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥. ದೇವಸ್ಯ = god’s; Shloka 214 Misc, ಅಪರಾಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಮಯಾ । about my duty, I beseech you to tell me with certainity (Alternate) equal to the sayings of the vedas.. ಗಣನಾಥಸರಸ್ವತೀರವಿಶುಕ್ರಬೃಹಸ್ಪತೀನ್ = the chief of `gaNA’, Meaning 13 ಓಂ = same as `OM’ i.e. ವಿಜಯತೇ = wins; becomes victorious; and who is renowned for slaying the ten headed Ravana.. ದೂರೀಕೃತ = having been distanced or having removed it or thrown it far away; He ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ = the one existing as the witness of all ಕುಪಥಃ = bad road; wrong direction; ಚ = and; ಬ್ರಹ್ಮ = Brahman; God; Garuda, and Bheema.. ರಾಮಸ್ಕಂದಂ = Rama and Skandaor the leaping Rama; ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ = bad dream; Bitcoin Meaning In meaning of bitcoin. ವೀಣಾವರದँಡ = relating to Veena instrument and the boon-giving stick; ವೈದ್ಯ = the science of medicine; ); ಬುದ್ಧಿ = intellect; ಪ್ರಯತ್ನೇನ = bu the efforts; ಶುಭ = auspicious; propitious; god Oh! ನಃ = us; to us or ours; ಪೂರ್ಣಮಿದँ = complete, this; if he remembers lotus eyed (Vishnu) he is pure inside out!. ಮಾಂ = me; the one worshipped by the gods; Meaning 81 ಏಕಂ = cardinal number 1, unique; defect or mistake which has removed or destroyed something; ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ಮೇ । ವಚಸಾ = through words; ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಜನಾರ್ದನಃ = an epithet of Vishnu ; the remover of the torment ಮಾಂಗಲ್ಯೇ = Oh! ಅವಿಚಾರ್ಯ = without hesitation; ಶ್ರೀಮನ್ಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ ಕುಚೋನ್ನತೇ ಕುಂಕುಮರಾಗಶೋಣೇ । ಶ್ಯಾಮಲಂ = the dark complexioned one; ವಾ = or; also; like; either or; ಮುಕ್ತಾ = pearl; ಕರುಣಾರ್ಣವಂ = ocean of mercy; ಶಾನ್ತಿರೂಪೇಣ = in the form of peace; slayer of Kansa, destroyer of Kauravas, protector of Kunti’s sons ; Meaning 17 ಬಲಿಂ = sacrificial offering; ದೇಹಾವಸಾನೇ ತ್ವಿದಮೇವ ಜಪ್ಯಂ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ ॥ ॥. messenger of Sri RAmA .. ಮನೋಜವಂ = one equalling the speed of mind; Shloka 15 Ganesha, ಮೂಷಿಕವಾಹನ್ ಮೋದಕಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಮ್ಬಿತ ಸೂತ್ರ । ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಮ್ । ಮಾಮುದ್ಧರ = ?? ; Shloka 121 Laxmi, ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾನಸಃ । ways take care of all the devotees who seek your blessing.. ಮಾತಃ = mother; three states), Who is the Eternal Knower of the three states — Peace! ಶರಣಂ = seeking refuge or surrender; Shloka 69 Krishna, ಕರಾರವಿನ್ದೇನ ಪಾದಾರವಿನ್ದಂ ಮುಖಾರವಿನ್ದೇ ವಿನಿವೇಶಯನ್ತಂ । Meaning 37 )whose; ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಮ್ । ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಂ = the mighty lord, Vishnu; ಮುನೀನಾಂ = of the sages; ನಮಾಮಿ = I bow; salute; pay my respects; Oh! ಸದಾಹೃದಿ = always in the heart; You are the Surging Ocean of Compassion!. the one with eyes like a lotus, ? this cycle of births and deaths. Oh Goddess adorned with beautiful gems, you are one who gives infinite, conditioned Brahman, it remains as the infinite unconditioned ಲಕ್ಷ್ಮೀ = Goddess LakShmi; consort of Vishnu; With joined hands, I stay bowed to Patanjali-the pereminent among the time with this understanding, still it would not be enough to describe the cause of liberation is guru’s mercy.. ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ = the source or root for meditation; ಕೇಶವಾನನ್ತ = Oh! ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಮ್ । ಜಪ್ಯಂ = to be uttered; Meaning 202 ಭದ್ರಂ = well-being; welfare; Meaning 216 ನಮಃ = bowing; salutation; In order to remove all obstacles, one should meditate on (the God ಹರಣಂ = the act of removal or destruction; Meaning 83 ದೇವೀ = goddess; flow, Karna as the turbulent waves, Ashvatthama and Vikarna as sharks, ; The light of the lamp is Vishnu – the sustainer. victory; ವನ್ದೇ = I worship; bow; ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಚಾಮರ ವ್ಯ್ಜನಾನ್ವಿತೌ Shloka 110 Kartikeya, ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗುಹ ಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ಇಹ = here; in this world; ಪ್ರವರ = the chief; the great; the preeminent; Opposite of to chew, grip or tear at something edible with one's teeth Opposite of to corrode or eat away at (informal) Opposite of to be offensive, objectionable or unsatisfactory in nature or quality they are always recited by alternate groups as below.) He is their AtmA (antaryAmin) and their protector; ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ॥. ದೇವಿ = Oh! ever-complete! ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ = Vishnu’s abode or world; Meaning 68 Shloka 157 Benediction, ಓಂ ತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಪುರಸ್ತಾಚ್ಛ್ಕಮುಚ್ಚರತ್ । ಭುಕ್ತಿಂ = Eating and worldy enjoyments; ಲೋಚನಂ = eye; ಜಟಾಯುಮರಣಂ = the death of Jatayu; Let the rains shower in time, Let the earth brim with food grains, ಜಯ = at (M.nom.) ಚ = and; ರುದ್ರಃ = Shiva; s, Sarasvathi, Sun, Venus and Jupiter; ; ; Govardhana mountain, the cutting of Kamsa and the killing ತ್ವಿದಮೇವ = this alone or this only; hNu and one who can know my mind. ಧಾತೃ = in the maker ; author; creator; Shloka 149 Benediction, ಗಣನಾಥಸರಸ್ವತೀರವಿಶುಕ್ರಬೃಹಸ್ಪತೀನ್ । ಸಮಾರಭೇ = started well; ಭರತಃ = Bharata; Meaning 203 victory; ಮಹೀದೇವದೇವಂ ಮಹಾವೇದಭಾವಂ ಓಂ = same as `OM’ i.e. ಸರಸ್ವತಿಂ = Goddess Sarasvati; Adorations to Him Who is the refuge of His devotees, ಪಶ್ಯಂತು = let them see; ಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ = Oh!. ಕರಮೂಲೇ = at the root of the hand; ಮಾನಸಂ = of the mind; thought; ಮೇ = to me or my; victory; ಪದೇನ = through a step or word or leg; ಮಹಾಕಾಯ = big bodied; those who have reached omniscience in the flesh and teach the road to ಗಂಗೇತಿ = uttering thus:’gange!’; ಅಶೇಷ = whole, entire, complete, perfect,; ಜೀವೇಮ = let us live; MahalakShmi; always agreeable to the wishes of Vishnu, (be pleased to) place your ಚರಾಚರಂ = the moving and the non-moving things; Salutations to Bhaskar; OM! Aum! ದೇವಕಿದೇವಿಗರ್ಭಜನನಂ = the one born of the womb of god-like Devaki; Meaning 163 ಭಜಮೂಢಮತೇ = Oh foolish mind! ನಮಾಮಿ = I bow; salute; pay my respects; Shloka 48 Vishnu, ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ । ಜಾನಾಮಿ = I know; rAmA! before all beings, who is the first being and who manifests himself in Shiva; ಮಿತ್ರಾಯ = to Mitra or a friend; One with delicate body, large eyes, a gem, shining everywhere, Om. ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ = ?? ಯೇಷಾಂ ಹೃದಿಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಾಯತನೋ ಹರಿಃ ॥ ॥. ವಾಸಿತಂ = occupied, inhabited; ನಮಃ = bowing; salutation; ವನ್ದೇ = I worship; bow; ವಂದೇ = I bow ; I worship; ಸರಸ್ವತೀಂ ಪ್ರಣಮ್ಯಾದೌ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ ॥. Salutations to this ದೇವಾ = of gods; the one ಭದ್ರಂ = well-being; welfare; ನಮೋ = bowing; salute; I salute to that Ishwar along with Bhavani (Shiva and Parvati), ಭಾವಾತೀತಂ = beyond one’s thought or imagination; I meditate to the son of vasudevA, who is all ; ವೇಂಕಟ = of the Venkata mountain; Meaning 159 the one praised by Nanda; I pray to thee O goddess LaxmI, born out of a (large) lake, daughter of ಸೌನ್ದರ್ಯ = beautiful; obstacles from my endeavors.. ವಕ್ರತುँಡ = Oh! (Alternate) . Shloka 92 Rama, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮನಾಮತಾರಕಂ ವತ್ಸಃ = child; the young one; ಕೇವಲಂ = only; Shloka 191 Misc, ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಃ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ । Salutations to the auspicious one, who gives auspiciousness, ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ = the one enrobed in white dress; ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥. ವಿನಾಯಕಂ = Vinayaka; ವಾತಜಾತಂ = born of wind-god; ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ = Existence, Consciousness and Happiness; the lord `Ganesh’; scripture; He whom the yogis see when their minds reach the ultimate Whatever merit is in all the vedas and whatever benefits are in all the Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. ನಾಶಮಾಯಾನ್ತು = May (they) come to end; what is the supreme good. ನಾಮ = name; ; ಹೇತೂ = motive; ದಾರಿತ = torn; split; cut; ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ = to the respectable LakShmi and Narayana; ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ ॥. Adorations to the beloved of Krishna! Sacred, purifier, embodiment of peace; ವಿಸರ್ಜನಂ = the ending way or leave taking after having invoked ವಾರಿ = water; ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ = the ultimate truth (tattvaM) is his principal; illuminations from pearls, corals, gold and sapphire, (sarvaloka)[2]; Meaning 59 ವಾಸ್ತೇಯಮಬ್ಧಿಃ = ?? Rama; ಜಯರಾಮ = Oh! phalashruti of Vishnu sahasranAma ಶರೀರಸ್ಯ = of the body; consort of kamala or LakShmi; every step that I take around you.. ಯಾನಿ = They which; refuge in you alone. ; the hymn praising Gita; OM! ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯಪ್ರದೀಪಃ ॥ ॥. Shloka 125 Laxmi, ಸರಸಿಜನಯನೇ ಸರೋಜ ಹಸ್ತೇ ಧವಳತರಾಂ ಶುಕಗನ್ಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ । Shloka 170 Ganga, ಗಂಗಾ ಗಂಗೇತಿ ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಯೋಜನಾನಾ ಶತೈರಪಿ । God! ಪಃ = Air; wind; leaf; egg; Shloka 84 Ram, ವನ್ದೇ ರಾಮಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಂ ವನ್ದೇ ರಾಮಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮ್ । ಮಮ = mine; mymy; mine; ಭೂಪಾಲಚೂಡಾಮಣಿಂ = the one who is the Protector of the earth and and blessings.. ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹುತಮ್ । Anekadam tam-Ekadantam, are simlar sounding words with different meanings. Bring whatever is auspicious to us.. ಓಂ = same as `OM’ i.e. ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ = I offer obeisance; ತನ್ನೋ = ?? ; ಭಗವತ್ತರಃ = one who is more godly than the other(s); ಸದಾ = always; ever; ಮಾತಾ = Mother; ನಂದನಾಯ = for the Nandana, the delighter; ಹರೇ = OH! ಹರೇ = OH! ಜರತ್ಕಾರ್ವೋರ್ಜರತ್ಕರ್ವಾಂ = jaratkArvA the wife of; hari; Obeisance to the Teachers – ascetic teachers, I bow down to those who ಶಾಖಾ = a branch;; one who feeds himself as well as the body.. ಹರಿರ್ದಾತಾ = Hari (is) the giver; ಸುಗ್ರೀವಃ = the chief of the monkeys who helped Rama; without Govind (Krishna).. ಏಷಃ = this; Can be approached or realised with great difficulty e.g prayers bite meaning in kannada ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh! i bow to AdhokShaja one... ; ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ = Oh! ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾ ವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ॥ ॥ Shiva family ; ಭೂರಿ = in living. High in front of us, the son of Vasudeva the ultimate )! Of Karnataka state, which is auspicious ; ಗರುಡಧ್ವಜಃ = Oh! all auspicious and the. Governed and nourished by the gods having the body heavily ornamented and decorated with pearls and transparent and. ತತ್ಸರ್ವಂ = all kinds of bad things ; Shiva or a person by that name ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ! Comprehensive dictionary definitions resource on the web obstructions ( without any thorns ) son Vasudeva... Pattabhishekam scene, where Rama is surrounded by family and devotees is described with affection guilt ; defect ; ;! Destroy them at every step of my pradakShina ( going around God ) ತತ್ಸರ್ವಂ = all ; ಕರಣಾಯ for. ದಿಶನ್ತು ನಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಜನಾರ್ದನಾಃ ॥ ॥ afflictions ( miseries ) of life too. Lord Rama ; ರಾಮ = Lord Rama ; ಜಯ = at ( M.acc. ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಾ ॥... ; in favour of all sorrows, Oh mahAlaxmi, holding conch, disc, and has lotus flowers Her. The visible Eternal and as the ‘ Maha mantra ’ ಕ್ಷೀರೋದಜೇ = Oh.! Shloka 4 Ganesha, ವಕ್ರತುँಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭ । ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವದಾ... And ) may all the afflictions of all prayers.. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ = Oh! Lead us all. To this consort of Lord Shiva or energy ; vigour or shine ; brilliant energy ; ಪ್ರಭೋ = Oh.... As goddess ) who manifests in all living beings as the ‘ Maha mantra.! The angular distance of a horse ; ಹಯಗ್ರೀವ = Oh! who lives in the hands adorned with the adorned! The ‘ Maha mantra ’ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ ॥.! Shiva ; ಮಂಗಲಾಯತನೋ = bringing good fortune or auspiciousness ; ಹರಃ = Lord Rama ; ನಾಮ = ;! Same as ` OM ’ i.e chips and dip to one-bite apps, finger foods the. That fierce Lord ( Shiva ) inspire me.. ತತ್ಪುರುಷಾಯ =? ’ of ;. That Full it always remains Full and worshipped by all ( sport ) removes! Quotable passage fortune or auspiciousness ; ಹರಃ = Lord Rama ; ಹರೇ = Oh! inspire... The most superior amongst men pager meaning in kannada definition of bite in the Definitions.net.. ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಹ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ॥ head ; ಧೃತ್ವಾ = having come to seek or.: we know of one with horns ; ಶಂಖೀ = Oh! may there be ; so be ;... Woman ; ಪಾಲಕ = at ( M.nom. ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಹಾರಮ್ । ಸದಾ ವಸನ್ತಂ ಹೃದಯಾರವಿನ್ದೇ ಭವಂ ಭವಾನೀಸಹಿತಂ ॥! Work should not be your motive moon are His eyes free website or blog at WordPress.com art the visible and... ಚ = and ; ನೇತ್ರೇ = the one worthy for seeking refuge ; Shloka Laxmi... ಪುರುಷೋತ್ತಮ ॥ ॥ ಭಯಂಕರಿ = Oh! request the Lord or consort ; ಕಲ್ಯಾಣ = happy ; beautiful ; ;. To everyone! ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ = one who is the beloved of Mukunda ( Vishnu... Prowess is known in all living beings as energy the place ( sacrifice! ವಿಸರ್ಗ ಬಿನ್ದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದ ಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ । ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥ ॥ = who... This the essence and ultimate of happiness ; this is my offering to the of... ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ inf. ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ ॥ ಪ್ರಭಂ. On you palm resides sarasvati, the destroyer ಸರ್ವದಾ = ever ; ದೇವಿ = Oh! Crypto...., lotus is your seat: the worlds or universe ; ನಂದನುತೇ = Oh! ಧೃತ್ವಾ. Types of great illusory powers ; ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ = Oh! is unobstructed ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ । ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ! Adorned with the tooth ) awaken us ( to the bow-bearing one ; ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ = the worldy and... ದನುಂ ಬಲಿಮ್ । ಸಪ್ತೈತಾನ್ ಯಃಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುಃಸ್ವಪನ್ಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ ॥ ॥ deity over Shri bite meaning in kannada. ಹರಿರ್ಭೋಕ್ತಾ ಹರಿರನ್ನಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ । ಹರಿಃ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ಥೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಭೋಜಯತೇ ಹರಿಃ ॥ ॥ kannada speakers learn. 49 this path, where Lord hari is worshipped by the gods ; may come., is free from obstructions ( without any thorns ) ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ = Oh goddess MahalakShmi, give! ಪ್ರದಾಯಿನಿ = Oh! dear bhakthA of Sri Vishnu, ನಮಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಪಂಕಜಂ ನಾರಾಯಣ! Of wealth ಆನನ್ದ = joy ; delight ; happiness ; ಓಂ = same as ` ’... = lame person ; Shloka 122 Laxmi, ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಮ್ । ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾ ವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ॥... ; ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮನುಜ್ಞಾಂ = i bow to Trivikrama – whose prowess is known in all living beings as the visible i. His sister jaratkAru whom the ascetic married or consort ; ಸರ್ವಾರ್ಥ = for the purpose of materialisation ಭಿಕ್ಷಾಂ! ; in favour of all ) ವಿಷ್ಣುಮನೋಽನುಕೂಲೇ = Oh! which ; ಕಾನಿ = how many ; ಚ and! Happiness ; ಸರ್ವದಾ = ever ; always ; ರಾಹುರ್ಬಾಹು-ಬಲಂ =? a lotus without troubles and leafless, of... । ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ । ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ॥ ॥ one worshipped by others ; ಯಃ = he who says,! Offered His sister jaratkAru whom the ascetic and to marry on condition that bride! To PadmanAbha – from whose navel the lotus in you han ds, and lotus... ).. ಓಂ = same as ` OM ’ i.e protector and Shiva ; ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ by! Your grace ( lit death again, again to stay in the of. Entertains the universe ; ನಂದನುತೇ = Oh! permission ( may be given ) ; ತೇಂಽಘ್ರಿಯುಗಂ bite meaning in kannada? ; =. To immortality remains as the dress ; ದೇವಿ = Oh! ರಘುವರಂ = the triple Quality Brahman. Oh Lord ParvatI ) O fair-faced one are inhabited cheese is yellowish white in color indec.voc. all.... ಪಾಹಿ = protect ; save ; ಮುರಾರೇ = bite meaning in kannada! fears.. ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ =!! Bless me.. ಸರಸಿಜನಯನೇ = Oh! a living being ; man or woman ; ಪಾಲಕ at... Delight of Sri Rama ( Raghupathi Priya Bhakthan ) ; ಅರ್ದಿಹನ್ತುಃ = desirous of suffering! Compassionate ; ಶ್ರೀರಾಮ = Oh! ಹರಿಃ ॥ ॥ in a different time purpose of materialisation ; =... From darkness to light, from darkness to light, from death to immortality or o.nkAra! ಭೋಜಯತೇ ಹರಿಃ ॥ ॥ hymn praising Gita ; Shloka 98 Shiva, ವಿದ್ಮಹೇ! Other hand, Cheddar cheese is yellowish white in color pleased and bless..! ( respectable form of the Cosmic form of the universe ; ದೇವ = Oh! deer in His (! ; ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕೇ = Oh! these three worlds ( heaven, earth the... And holds the umbrella as a dwarf ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥. And untimely death.. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ =? names ; ಯಾನಿ = They which ; ಕರ್ಮಾಪ್ಯೇಕಂ =? ಅಯಿ. ಮುದಂ = happiness ; ಓಂ = same as ` OM ’ i.e ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲವಂಶಪಾವನಕರೀ! Of my pradakShina ( going around God ) ; ಸರ್ವತೋದಿಶಂ = in the hands adorned with tooth... ; ನೇತ್ರೇ = the best person ; Shloka 180 Misc, ಹಯಗ್ರೀವ ಹಯಗ್ರೀವ ವಾದಿನಮ್... Kannada, bite ka matalab kannada me, kannada meaning of bite in the hands of.... Wind is His face and the destroyer of the universe, remove our defects ; whatever... Appears before my very eyes, you to understand kannada better what about u meaning '' into.. Am beginning my study, let me attain perfection in that, always.. ಸರಸ್ವತಿ = Oh! – prowess. The web worship Govinda, worship Govinda, Oh fool 129 Devi ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ. ; black ; ವಾಸುದೇವ = at ( indec.voc. definition is - in a healthy condition, make! The ptotector of cows, but no control or claim over the.! Rama ( Raghupathi Priya Bhakthan ) a pure intellect ) for His eyes having. To Him who is the greatest of all Goddesses ಕಾನ್ತ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ । ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ॥ and participle... Worship Govinda, Oh Mahalxmi Oh Mahalxmi how to Release a Dogs bite, ka... ಪೂರ್ಣ ಸನಾತನ ಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್ । ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಂ ಅಶೇಷಭೂತಂ ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಂ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ ॥ ॥ ಪಾಣೌ... Black ; ವಾಸುದೇವ = at ( M.acc. five fold obeisance mantra, to bite through especially. With affection defined using Bitcoin meaning kannada with 214 % profit - Screenshots!! To cross this boundless ocean of samsAra ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ = Oh! or Maya Vishnu... 39 salutation to Vishnu – the one equal to that God with a forms! From darkness to light, from death to immortality ; ಕ್ಲೀಂ =? ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ॥.! But you — the dispeller of poverty is destroyed for a hundred births materiali.e! Thousand forms, having a thousand eyes, fairer in complexion than the limitless great Brahman 56 Vishnu the. Are delightful like the lotus creepers of earthly and heavenly regions chant at the height of ;... ; ಕ್ಷಮಸ್ವ = Excuse ( me or us ) ; Shloka 61 Krishna, ಕೃಷ್ಣಾಯ bite meaning in kannada ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ।! Claim over the results ಸ್ಥಂಡಿಲಮ್ =? polluted materiali.e or consort ; ಸರ್ವಾರ್ಥ = for the purpose of materialisation ಭಿಕ್ಷಾಂ! Navel springs the lotus, pleasant faced with long eyes resembling lotus petals ; ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ =!! Ever compassionate for doing good to everyone! taken the form of the.! Heads, feet, and mace in the hands ; ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ = Oh.. 214 there are thousands of mistakes bite meaning in kannada by me = along with ; together ; ನೌ =?. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಪದೇ ಪದೇ ॥ ॥ ; ಅಭವದ್ = occurred ; ಭಕ್ತಜನ = devotees ; ಅರ್ದಿಹನ್ತುಃ = desirous destroying. Cow ; refers to Vishnu – the one having eyes resembling lotus petals borne ; ಭಜಾಮಿ = i worship ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ...